فریدون عباسی نیز کاندیدای  دیگر ریاست مجلس بود که ١٨ رای بدست آورد.