او درباره نوع ویروس جهش یافته شایع در بیماران افزود: نوع جهش یافته ویروس را ما در بیمارستان ارزیابی نمی کنیم و بیماران به جهت داشتن کرونا به آزمایشگاه ارجاع داده می شود و دانشگاه های علوم پزشکی در آزمایشگاه های تخصصی نوع ویروس را مشخص می کند.

رئیس بیمارستان نورافشار تصریح کرد: مشکلی ازجهت دارو و اکسیژن درحال حاضر در بیمارستان نداریم و نیاز بیمارانی که بستری می شوند فراهم می شود.

سبحانی ادامه داد: همه بخش های بیمارستان به بیماران کرونایی اختصاص ندارد و سایر بخش های برای بیماران دیگر آماده است.

او درباره داروهایی که بیماران کرونایی مصرف می کنند، گفت: طبق پروتکل ابلاغی وزارت بهداشت داروهایی مثل رمدسیویر و فاویپیراویر و… برای این بیماران تجویز می شود.

رئیس بیمارستان نورافشار افزود: افرادی که با علائم بیماری مواجه می شوند بهتر از آزمایشات اولیه ای را تحت نظر پزشک انجام دهند و دارو هایی را در ابتدا مصرف کنند و اگر علائم شدیدتر شد بنا به نوع و علت آن برای بستری شدن بیمار تصمیم گیری می شود.

او درباره هزینه های درمانی بیماران کرونایی ادامه داد: هزینه درمان بستگی به هر بیمارستانی دارد که فرق می کند و اگر نیاز به بستری باشد بیمارستان های خصوصی مطابق با تعرفه ی خصوصی و بیمارستان های دولتی نیز مطابق با تعرفه ی دولتی هزینه دریافت می کنند البته بیمارستان نورافشار خیریه است و هزینه ها براساس تعرفه های خیریه اخذ می شود همچنین هزینه بستری شدن در بخش های آی سی یو می تواند هزینه بیماران را بیشتر کند.

سبحانی گفت: در صورت به مشکل خوردن بیمار برای پرداخت هزینه های درمانی تصمیم گیری خواهد شد که هزینه ها از طریق خیرین یا بیمه ی تکمیلی پرداخت شود.