گفتن این حرفها انصافا فرهنگ سازی خوبیه. شخصا دوتا از دامادهای آقای زاکانی رو میشناسم. هم سالم هستند، هم انقلابی.