وی از مردم خواست برای جلوگیری از شیوع کرونا به طور جدی به رعایت فاصله اجتماعی ،زدن ماسک و شستن دست ها با آب و صابون توجه کنند.