نابودی  گوره جاسک  با ا فتتاح زودهنگام !

آقای ‎روحانی ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه را با افتتاح زودهنگام برباد ندهید.